Skriv til os på E-mail: ej@h-advokater.dk

Ring til os på tlf: 93 87 70 57

Behandling af personoplysninger

Behandling af Personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger fortroligt, så dine oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Jeg har tavshedspligt om dine og øvrige klienters forhold, og jeg må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, til andre. Jeg videregiver således kun dine oplysninger hvis jeg er forpligtiget til det iht. lov, hvis jeg har fået dit samtykke eller det er et naturligt led i min varetagelse af opgaven for dig.

Særligt fortrolige oplysninger bør kun sendes fra en sikker mail. 

Vi indsamler de personoplysninger om dig, i form af f.eks. navn, adresse, CPR-nummer, mail og eventuelle helbredsoplysninger, vi modtager i forbindelse med din anmodning om bistand samt sagsoprettelse og -behandling.

Vi vil typisk indhente oplysningerne fra dig selv, fra offentligt tilgængelige registre, f.eks. via OIS, tingbog mv. eller på baggrund af et samtykke fra dig.

Anvendelse

Vi bruger dine personoplysninger til at tilbyde løsning af opgaver for dig og til at oprette og behandle din(e) sag(er).

Opbevaring

Vi opbevarer de indsamlede oplysninger, så længe der er et sagligt formål, herunder til opfyldelse af aftalen om bistand og så længe, det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.

Oplysninger omfattet af hvidvasklovgivningen gemmes altid i 5 år i henhold til hvidvasklovens § 16, jf. § 30.

Videregivelse

Personoplysningerne videregives alene i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til sagsbehandlingen, og kun i nødvendigt omfang.

Det kan f.eks. være til offentlige myndigheder eller andre parter i sagsbehandlingen. Derudover udføres nogle funktioner af databehandlere på vores vegne og efter vores instruks. Dine personoplysninger vil derfor kunne blive overladt til en databehandler.

Vi kan også være forpligtiget til at videregive dine oplysninger, hvis det fremgår af en domstolsafgørelse eller hvis det er påkrævet efter gældende lovgivning, herunder hvis vi har oplysningspligt overfor offentlige myndigheder.

Vi er forpligtet til at indberette mistanke om hvidvask til Hvidvasksekretariatet eller Advokatsamfundet, jf. hvidvasklovens § 16, jf. § 26

Datasikkerhed

Vi opbevarer dels oplysninger i skyen i henhold til indgået databehandleraftale, dels på egen computere. Alt er passwordbeskyttet.

Du skal være opmærksom på at oplysninger sendt pr. mail ikke nødvendigvis er krypteret. Vores mailserver er opsat til at anvende såkaldt opportunistisk TLS-kryptering. Det betyder at forsendelserne er krypterede såfremt du også anvender TLS-kryptering.  De fleste mailudbydere anvender TLS-kryptering, men hvis du er i tvivl, bør du undersøge det hos din mailudbyder. Personfølsomme oplysninger kan sendes i krypterede filer med password efter dit ønske. Inden vi sender personfølsomme oplysninger til dig, vil vi overveje hvilken beskyttelse af forsendelsen, der er passende til formålet.

Indsigt i registrerede oplysninger

Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger.

Henvendelse og klager herom kan ske til:

Høgedal Advokater

Møllegade 2, Selde

7870 Roslev

Tlf. 93877057 Mail ej@h-advokater.dk

Du kan også klage til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

Dataansvarlig for bearbejdning af dine personoplysninger er:

Advokat Erik Jegbjerg

Møllegade 2, Selde

7870 Roslev

Tlf. 93877057 Mail ej@h-advokater.dk

KONTAKT OS