Skriv til os på E-mail: ej@h-advokater.dk

Ring til os på tlf: 93 87 70 57

Lovpligtige oplysninger

Lovpligtige oplysninger

FORSIKRING

Alle advokater hos Høgedal Advokater ApS har tegnet advokatansvarsforsikring og garantiordning efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Høgedal Advokater ApS er forsikret hos Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Selskabets ansvarsforsikring dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

ANSVAR

Advokaterne hos Høgedal Advokater ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

I henhold til forbrugerretlige regler, kan det oplyses at eventuelle klager i forbindelse med advokatens adfærd eller dennes salær, kan indgives til Advokatnævnet. Se hjemmesiden www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx, for yderligere information.

Vi henstiller til, at en eventuel klage først rettes direkte til den pågældende advokat.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Høgedal Advokater ApS rådgiver udelukkende om dansk ret, dog således at vort ansvar er begrænset til DKK 2,5 mio. for hver sag.

Advokatfirmaet Høgedal Advokater ApS er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som advokatfirmaet efter aftale med klienten, har anmodet om bistand i sagen, eller som klienten er blevet henvist til.

Vi er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om rådgiveransvar. Vort ansvar omfatter imidlertid IKKE driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

E-MAIL KOMMUNIKATION

Høgedal Advokater ApS vil så vidt muligt kommunikere via e-mail. E-mails vil IKKE blive krypteret, medmindre klienten konkret kræver dette. Det forudsættes således, at klienten er indforstået med og accepterer, at informationer af fortrolig karakter udveksles via e-mail, og at der som følge af manglende kryptering kan være risiko for, at fortrolige informationer kommer til udenforståendes kundskab.

FOREBYGGELSE AF HVIDVASK

Høgedal Advokater ApS er pr. definition omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Efter denne lov er vi forpligtede til at foretage kundekendskabsprocedurer for både nye og eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

I forbindelse med oprettelse af en ny sag, vil klienter derfor blive anmodet om at udlevere persondokumenter, typisk i form af pas eller kørekort, samt adresseoplysninger.

Ifølge loven er vi forpligtet til at opbevare disse oplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

KLIENTBANKKONTI

Høgedal Advokater ApS har klientbankkonto i Spar Nord Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 danske kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, sevom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmesiden www.gii.dk

TVISTER

Enhver tvist mellem Høgedal Advokater ApS og en klient, skal – hvis ikke sagen kan løses i mindelighed – løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

KONTAKT OS